Table of Contents

Search Engine Là Gì? Làm Sao Để Tối Ưu

Search Engine (Công Cụ Tìm Kiếm) Là Gì? Làm Sao Để Tối Ưu Công Cụ Tìm Kiếm

Phần mềm được gọi là “công cụ tìm kiếm” được truy cập trên Internet để tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông tin dựa trên các truy vấn của người dùng. Một danh sách các kết quả phù hợp nhất với những gì người dùng đang cố gắng tìm kiếm được cung cấp bởi công cụ này.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau có sẵn trên Internet. Công cụ tìm kiếm dựa trên văn bản đầu tiên là Veronica và Archie, được tạo ra để tìm kiếm các file FTP.

Công cụ tìm kiếm là gì?
Search Engine Là Gì? Làm Sao Để Tối Ưu 2

I. Công cụ tìm kiếm là gì?

Công cụ tìm kiếm là một tập hợp các chương trình được phối hợp để tìm kiếm và xác định các mục trong cơ sở dữ liệu phù hợp với các tiêu chí đã chỉ định. Công cụ tìm kiếm được sử dụng để truy cập thông tin trên World Wide Web.

II. Cách công cụ tìm kiếm hoạt động

Nhiều công cụ tìm kiếm hiển thị kết quả tùy thuộc vào mức độ quan trọng của trang trong các công cụ tìm kiếm lớn. Các thuật toán khác nhau thường được sử dụng để xác định tầm quan trọng này.

Trình thu thập dữ liệu, hoạt động bằng cách truy cập từng website và thu thập thông tin, được sử dụng để thu thập tất cả dữ liệu của công cụ tìm kiếm, được mô tả ở trên.

Khi một trang được thu thập dữ liệu, nó sẽ được xử lý và một chỉ mục sẽ được tạo ra. Điều này thường có liên quan đến các bước sau đây.

  • Không sử dụng các từ dừng (từ mà các công cụ tìm kiếm bỏ qua một phần hoặc hoàn toàn).
  • Ghi lại tất cả các từ trên trang và tần suất dùng chúng.
  • Ghi lại các liên kết đến các website khác nhau.
  • Ghi lại thông tin liên quan đến tất cả hình ảnh, âm thanh và nội dung media có trên trang.

Xếp hạng mỗi trang (ranking) được thực hiện bằng dữ liệu được thu thập. Sau đó, các bảng xếp hạng này quyết định trang nào trong kết quả tìm kiếm và theo thứ tự nào.

Cuối cùng, sau khi được xử lý, dữ liệu được chia thành các file, chèn vào cơ sở dữ liệu hoặc tải vào bộ nhớ, nơi người dùng có thể tìm kiếm nó.

Tìm hiểu thêm về Search Engine (Công Cụ Tìm Kiếm) Là Gì? Làm Sao Để Tối Ưu Công Cụ Tìm Kiếm

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply